NEWS


POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPTINE AKCIONARA

Na osnovu ?l.365 Zakona o privrednim drutvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog drutva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, Novi Sad, MB:08008418, PIB:100452835 (dalje: Drutvo), dana 23.05.2017.godine upu?uje: POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPTINE AKCIONARA ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD VREME I MESTO ODRAVANJA SEDNICE Sednica Skuptine akcionara Drutva ?e se odrati dana 29.06.2017.godine u 09:30 ?asova u prostorijama Drutva na adresi Marka Miljanova br.15, Novi Sad. DNEVNI RED Za redovnu sednicu Skuptine akcionara je utvr?en predlog slede?eg Dnevnog reda: Prethodni postupak: Izbor Predsednika Skuptine, imenovanje zapisni?ara i dva overava?a, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju utvr?enje prisutnih akcionara i njihovih punomo?nika. Redovni postupak: 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skuptine akcionara; 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skuptine akcionara; 3) Promena Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu; 4) Razmatranje i usvajanje redovnog finansijskog izvetaja za 2016. godinu; 5) Razmatranje i usvajanje godinjeg izvetaja o poslovanju (izvetaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Drutva), kao i konsolidovani godinji izvetaj o stanju i poslovanju Drutva; 6) Razmatranje i usvajanje Izvetaja nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Drutva u periodu od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine; 7) Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu; 8) Raspolaganje imovinom velike vrednosti; 9) Razreenje i imenovanje direktora i odre?ivanje naknade za njegov rad; 10) Razno. KVORUM ZA SEDNICU SKUPTINE O svim ta?kama dnevnog reda glasa 204.936 obi?nih akcija. Za donoenje odluke po ta?kama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. i 10. je potrebna obi?na ve?ina glasova od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovim ta?kama dnevnog reda. Za donoenje odluke po ta?ki 8. je potrebna tro?etvrtinska ve?ina od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj ta?ki dnevnog reda. MATERIJAL ZA SEDNICU Materijal za sednicu Skuptine akcionara se moe preuzeti na internet stranici Drutva: http://www.elektroporcelan.com ili u pravnoj slubi Drutva, na adresi Marka Miljanova br. 15, Novi Sad, svakog radnog dana u toku radnog vremena od 07:30 do 15:30 ?asova. DAN AKCIONARA Dan akcionara na koji se utvr?uje spisak akcionara sa pravo u?estvovanja u radu Skuptine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre odravanja sednice Skuptine, je dan 19.06.2017.godine. POUKA O PRAVIMA AKCIONARA Skuptinu Drutva ?ine svi akcionari Drutva. Akcionar ima pravo da u?estvuje u radu Skuptine akcionara to podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima glasa klasa obi?nih akcija i pravo na u?e?e u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skuptine akcionara uklju?uju?i i prava na podnoenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skuptine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom. Pravo u?e?a i odlu?ivanja na sednici Skuptine akcionara imaju akcionari ili njihovi punomo?nici koji prijave svoje u?e?e na sednici Skuptine najkasnije 3 dana pre dana odravanja sednice Skuptine. Ukupan broj akcija na dan objave poziva je 204.936 akcija sa pravom glasa, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas, sve akcije su obi?ne, iste klase. Pravo li?nog u?estvovanja u radu Skuptine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Drutva, odnosno najmanje 204 akcija. Akcionari koji pojedina?no ne poseduju 204 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da u radu Skuptine u?estvuju preko zajedni?kog punomo?nika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem pre prisustvovanja sednice, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se utvr?uje overa potpisa. Spisak akcionara sa pravom u?e?a u radu Skuptine ?e dana 19.06.2017. godine biti sa?injen na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i bi?e objavljen na internet stranici Drutva: http://www.elektroporcelan.com Jedan ili vie akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa moe odboru direktora, predloiti dodatne ta?ke za dnevni red sednice o kojima predlau da se raspravlja, kao i dodatne ta?ke o kojima se predlae da skuptina donese odluku, pod uslovom da obrazloe taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlau. Predlog se daje pisanim putem, uz navo?enje podataka o podnosiocima zahteva, a moe se uputiti Drutvu najkasnije 10 dana pre odravanja redovne sednice skuptine. Drutvo je duno da takav predlog objavi na internet stranici Drutva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako odbor direktora prihvati predlog, Drutvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na u?e?e u radu skuptine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadleni sud u vanparni?nom postupku naloi drutvu da predloene ta?ke stavi na dnevni red skuptine. Akcionar koji ima pravo na u?e?e u radu skuptine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na ta?ke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa drutvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na ta?ke dnevnog reda sednice. U slu?aju da direktori uskrate davanje odgovora akcionaru, ta ?injenica i razlog iz kojeg je uskra?eno davanje odgovora une?e se u zapisnik sa sednice , a akcionar kojem je uskra?en odgovor, ima pravo da u roku od 8 dana od dana odravanja sednice zahteva da nadleni sud u vanparni?nom postupku naloi Drutvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana, a ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskra?en. Akcionar ima pravo da putem punomo?ja ovlasti odre?eno lice da u njegovo ime u?estvuje u radu Skuptine uklju?uju?i i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizi?ko lice daje punomo?je za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se ure?uje overa potpisa. Punomo?je za glasanje moe se dati i elektronskim putem i ono mora biti potpisano kvalifikovanim ekektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se ure?uje elektronski potpis. Obavetenje o datom punomo?ju za glasanje elektronskim putem mora se dostaviti na adresu Drutva, uz dostavu neophodnih dokumenata za identifikaciju akcionara i utvr?ivanje sadrine punomo?ja za glasanje. Akcionar ili punomo?nik duni su da kopiju punomo?ja dostave Drutvu najkasnije tri dana pre dana odravanja sednice. Ako je punomo?nik pravno lice, ono pravo glasa vri preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovla?enog lica, koje mora isklju?ivo biti ?lan organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Banka koja vodi zbirne ili kastodi ra?une koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar, u svoje ime, a za ra?un tih klijenata smatra se punomo?nikom za glasanje u odnosu da te svoje klijente, pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomo?je za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Opis procedure za glasenje preko punomo?nika i formular punomo?ja se mogu preuzeti na internet stranici Drutva: http://www.elektroporcelan.com Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se ure?uje overa potpisa. Opis procedure za glasanje u odsustvu kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su na internet stranici Drutva http://www.elektroporcelan.com . Akcionari mogu propisno popunjen i overen formular za glasanje dostaviti Drutvu zaklju?no sa danom 28.06.2017. godine. JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPTINE Ovaj poziv za vanrednu sednicu Skuptine akcionara se upu?uje svim licima koja su akcionari Drutva na dananji dan, odnosno na dan donoenja Odluke Odbora direktora Drutva o sazivanju sednice Skuptine akcionara, i u skladu sa ?l. 335 Zakona o privrednim drutvima i ?l.65 Zakona o tritu kapitala, smatra se upu?enim objavljivanjem na internet stranicama: Drutva (http://www.elektroporcelan.com), Agencije za privredne registre, Beogradske berze ad Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i korporativnog agenta. Predsednik Odbora direktora: Milo ?oki?
Odluka o sazivanju redovne Skupstine
Zapisnik sa prethodne sednice
Odluka o promeni revizora
Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izvestaja
Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja
Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja
Odluka o izboru revizora
Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti
Ugovor o zakupu
Odluka o imenovanju direktora
Punomoc za glasanje
Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara
Zahtev nesaglasnog akcionara za otkup akcija