NEWS


Izvestaj o bitnom dogadjaju

Na osnovu ?lana 65. Zakona o tritu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) privredno drutvo ,,ELEKTROPORCELAN" A.D. Novi Sad objavljuje: Izvetaj o bitnom doga?aju NAKON ODRAVANJA REDOVNE SKUPTINE AKCIONARA koja je odrana dana 29.06.2016. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Drutva sa po?etkom u 09:30 ?asova, na kojoj je usvojeno slede?e: 1. Konstituisanje Skuptine akcionara (verifikacija punomo?i za zastupanje, izbor predsednika Skuptine i zapisni?ara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overiva?a zapisnika) 2. Usvojen je dnevni red sednice 3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skuptine akcionara 4. Usvojen je redovni finansijski izvetaj za 2015. godinu 5. Usvojen je godinji izvetaj o poslovanju (izvetaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Drutva), kao i konsolidovani godinji izvetaj o stanju i poslovanju Drutva 6. Usvojen je Izvetaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Drutva u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine 7. Usvojena je Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu. Ovaj izvestaj se objavljuje nakon odrzavanja sednice Skuptine na internet stranici Drutva www.elektroporcelan.co.rs, organizatora trita i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvriti uvid u usvojene Odluke u sedistu Drustva. U Novom Sadu, dana 30.06.2015. godine, Ovla?eno lice za zastupanje Stefan Stojkovi?